Egri Fertálymesteri Testület

2018. január 27. éves rendes közgyűlés

2018. évi program

 

            Kedves Barátom Uraim! A 2018. évi program ismertetésénél nem térnék ki az írásban megküldött anyag bemutatására, hiszen az mindnyájunk rendelkezésére áll, már évek óta meglévő gerincre épül és tartalmaz minden fontos információt. Valamennyi választott fertálymester azzal is tisztában van, hogy egy hagyományőrző közösség tagja, mégpedig olyané, mely az „egriség”, majd 2014. óta a magyar szellemi kulturális örökség szerves része, a helyi öntudat erősítésének fontos eszköze.  Elvárás minden hivatalba lépőtől dr. Kürti Menyhért első elnökünk szavaival élve, hogy „őre legyen a keresztény és nemzeti szellemű polgári erkölcsöknek és istápolója a szegényeknek, árváknak, elhagyatottaknak”. Feladatunk tehát egyértelmű, ennek az örökségnek az őrzése, ápolása, gyarapítása.

Bővebben...

 

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntjük az Egri Fertálymesteri Testület honlapján.

Az egri fertálymesterségről:

„A történelemben nincs ugrás, éppen úgy, mint a természetben sincs. A jelen a múlton épül föl s a jövő alapja a jelen; a múltat tisztelni tehát a legnemesebb hagyomány s a régiek példáját követni: okos célszerűség és célszerű okosság.

Ezért tartotta fenn Eger város közönsége a fertálymesteri intézményt, amely nálunk egyedüli e nemben. Kialakult pedig a törökhódoltság megszűntével, a XVII. századvégén, amikor – jóllehet az idők zűrzavarosak voltak – alig egy pár tisztviselője volt a városnak. A körülmények szükségessé tették, hogy minden városrésznek .legyen a polgárok köréből egy-egy köztiszteletben álló bizalmi embere, aki tudjon írni és olvasni s akinek személyes tekintélye segítségére lehessen a város vezetőségének a közigazgatásban és  igazságszolgáltatásban. Már az első városi jegyzőkönyvek beszélnek az akkori latinos elnevezés szerint a „d e c u r i ó”-ról, (később tizedesről) akinek neve idők folytán „f e r t á l y m e s t e r” lett.

Magyarázata pedig ennek a hagyományos elnevezésnek az, hogy a német iparosok és kereskedők mind nagyobb számban árasztották el Egert, amely – mint a roppant kiterjedésű egri püspökség székhelye, - módot nyújthatott a tisztes megélhetésre. A bevándorlottak nem is csalatkoztak reménységükben s mind erősebb tényezői lettek az ősi város megújhodott életének. Mivel pedig 1700. táján a városnak csak a fallal bekerített része volt meg, ez pedig négy kerületre, seriesre, oszlott, a német nyelvhasználat e városrészeket elnevezte „v i e r t e l e k”-nek, fertályoknak. Ez a szó tehát, mint fogalomjelző, szinte egykorú magával az intézménnyel, amely így kapott f e r t á l y m e s t e r elnevezést.” (részlet Breznay Imre 1936. jan. 29-én elhangzott rádióelőadásából)

1996-tól újra működik a Fertálymesteri Testület. A hagyomány újjáélesztése Várkonyi György nevéhez fűződik, aki az Egri Lokálpatrióta Egylet alelnöke és a mai fertálymesterek főkapitánya.

A testület alapvető feladatának és célkitűzésének tartja:

- az 1931. május 10-én megalakított Negyedmesteri testület célkitűzéseinek és szellemiségének folytatását,

- a város és környezete történelmi hagyományainak feltárását és ápolását,

- a város természeti és kulturális értékeinek megőrzését, gyarapítását,

- a hazaszeretet és a közéleti felelősség felkeltését, erősítését a keresztény értékrend alapján, valamint

- a közösségi szellem és a szolidaritás erősítését konkrét segítségnyújtás révén.

„Az egri negyedmesteri kar egy darabját őrzi a régi szép, becsületes történelmi időknek. És ha az idők múlása ennek az értékes intézménynek hatóerejét csökkentette is, a hozzá való ragaszkodást és megbecsülést a szívekből kiölni nem tudta. Ez Eger józan, konzervatív népének nagy dicsérete. S éppen ez a tény indít most bennünket arra, hogy ezt a – múltban tartalommal telített – intézményt újra a lüktető élet tényezői közé állítsuk be…” (Kürti Menyhért dr.)

Szeretnénk, ha honlapunk széles körben ismert és látogatott portál lenne. Kívánunk minden kedves látogatónknak szellemi, lelki töltekezést Eger város történelmi kincsének e harmadfél évszázados fertálymesteri hagyománya által.

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Támogatás
IMG_7871.JPG
Keresés