Egri Fertálymesteri Testület

2018. január 27. éves rendes közgyűlés

2018. évi program

 

            Kedves Barátom Uraim! A 2018. évi program ismertetésénél nem térnék ki az írásban megküldött anyag bemutatására, hiszen az mindnyájunk rendelkezésére áll, már évek óta meglévő gerincre épül és tartalmaz minden fontos információt. Valamennyi választott fertálymester azzal is tisztában van, hogy egy hagyományőrző közösség tagja, mégpedig olyané, mely az „egriség”, majd 2014. óta a magyar szellemi kulturális örökség szerves része, a helyi öntudat erősítésének fontos eszköze.  Elvárás minden hivatalba lépőtől dr. Kürti Menyhért első elnökünk szavaival élve, hogy „őre legyen a keresztény és nemzeti szellemű polgári erkölcsöknek és istápolója a szegényeknek, árváknak, elhagyatottaknak”. Feladatunk tehát egyértelmű, ennek az örökségnek az őrzése, ápolása, gyarapítása.

 

            A több száz éve működő fertálymesterség mindig az adott kornak megfelelő körülmények között végezte feladatát. Gondolkodását, tetteit befolyásolta a mindenkori közízlés, köztudat, a helyi szokások, a technikai vívmányok, az állami propaganda, vagy a világban zajló események, mint például a török kiverése, Rákóczi szabadságharca, Mária Terézia uralkodása, a napóleoni háborúk, 1848-as szabadságharc, világosi fegyverletétel, Arad, a két világháború vagy Trianon. (A felsorolást nézve érzékeljük, mi mindent láthattak elődeink, milyen örökséget kaptunk.) Nem tudjuk, hogy egy-egy fertálymester hogyan élte meg az eseményeket, mennyire voltak egységes véleményen szűk körben, vagy a nagy testületben, volt e törésvonal a működésben, volt e széthúzás vagy külön útkeresés. Szüleim, nagyszüleim életére visszatekintve azt lehet talán mondani, hogy szilárd erkölcsi alapokkal rendelkeztek, mely komoly támaszuk volt a nehézségek idején és biztos iránytű a jövőre nézve. A világot nem kifosztották, hanem őrizték és művelték tehetségük szerint. A kapott talentumokat kamatoztatták gyermekeik, unokáik érdekében. Ez volt a szokás, ez volt a közösség tudatában, ez határozta meg gondolataikat, cselekedeteiket. Az 1996. évi újjáalakuláskor ezt tűztük ki célul mi is, átvéve a stafétát elődeinktől. Olyan közösséget hoztunk létre együtt, mely:

Elsőször is létező. Nem elérhetetlen, tökéletes szentek gyülekezete vagyunk, hanem valóságos hús-vér emberek, akik összejönnek, összetartanak, elérhetőek.

Másodszor őszinte. Szabadság jellemzi testületünket, ahol nem kell alakoskodni. Olyan lehetek, amilyen vagyok, hogy ebben a közösségben azzá lehessünk, amivé Isten akar bennünket formálni.

Harmadszor imádkozó: Egy szívvel, egy lélekkel emeljük szavunkat Istenhez minden összejövetel kezdetén, vagy keddenként a rózsafüzért imádkozva, mert tudjuk mi a fókusz, kié az ország, a hatalom és a dicsőség.

Negyedszer megajándékozott: Hiszen az imára Isten felel, kitölti Szentlelkét és megajándékoz jelenlétével. Vajon nélküle itt tartana-e a Testület.

 

Remélem, ezekkel az ismérvekkel egyetértünk, ám meggyőződésem, hogy egy sokkal pontosabb önmeghatározásra van szüksége közösségünknek, hogy együtt maradjon, hogy sikeres legyen. Az elmúlt ötven évben ugyanis nagyot változott a világ s ez a változás exponenciálisan felgyorsult az utóbbi években, egyben kivetkőztette a történelmileg kialakult rétegeket szokásaikból, társadalmi lény mivoltukból és az együttműködés és testvériség közösségi erényeit felcserélte a konfliktusra és versenyre, a társadalmi élet üdvös vonásait pedig a versenyre és a pénz kapcsolataira. Megjelentek a munkamegosztáson alapuló élősdi részérdekek. Az egyéni érdek megelőzte a közérdekét. Bármilyen közösséget, csoportot szerveződést vizsgálunk, azt látjuk, hogy önmeghatározásában igyekszik determinálni, meghatározni magát, hogy mitől és miben különb minden másiktól, ennek érdekében, ha hatalmat kap konfliktust, széthúzást, gyűlöletet, haragot, félelmet gerjeszt, kirekesztő a másként gondolkodóval. A modernizáció erős média hátszéllel és erkölcs nélkül egyre gyorsulva gyűr maga alá mindent, feleslegessé téve az emberi munkát, tömegeket foszt meg az alkotás, teremtés örömétől, a tisztánlátástól, a józan ítélőképességtől. Az egyik oldalon a fokozott fogyasztást, míg a másik oldalon a gátlástalan profit szerzést helyezi a középpontba. Az egyik oldal a félrevezetett tömegek milliárdjai, míg a másik oldal az a néhány ezer, kik bírják a termelőeszközöket és a tőkét, akik magukhoz ragadták földünk készleteit. A gátlástalan fogyasztás és profitszerzés eredménye a föld készleteinek elapadása, folyamatos szemétgyártás, az élet tudatos mérgezése. Ez a halál, a megsemmisülés útja. Ebben a folyamatban sajnos minden ember így, vagy úgy, akarva-akaratlanul részt vesz.

Az Egri Fertálymesteri Testület nem válhat ilyenné. Az Egri Fertálymesteri Testületet ugyanis SZERETETKÖZÖSSÉG. Nem különböző feltételek, nem valamilyen érdek, nem az anyagi haszon, nem címek megszerzésére való törekvés kovácsol össze bennünket, hanem az egymás iránti önzetlen szeretet. Az önzetlen szeretet nem egy érzés, hanem tudatos döntés. Sokszor hallottuk már: „Ne tedd másokkal, amit nem szeretnél, hogy veled tegyenek,”vagy „szeresd felebarátodat, mint önmagadat”.  Az igazi önzetlen szeretet nem a testből, hanem a lélekből fakad. Minden ember méltó arra, hogy számon tartsuk és tiszteljük belső értékeit. Minden ember egyedi, megismételhetetlen! Minden emberre szükség van! Ám nem kell szeretni mindent, amit egy bizonyos személy tesz, de magát a személyt, a teremtményt feltétel nélkül szeressük. Nem kell elfogadnunk egy másik ember döntéseit és azokat követni, de magukat az embereket nem szabad elutasítanunk. Mi a szép a fertálymesterségben? Együtt ül az orvos, a szőlősgazda, a mesterember, a mérnök, a vállalkozó, a tanár és semmi más mérce nem létezik, mint a becsület és a tisztesség. A szeretet az emberi lét egyik legfontosabb összetevője. Az az alapzat, melyre egész világunk épül. Szent Pállal: a szeretet türelmes, jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik, nem kevély, nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szerető ember kiszolgáltatja magát. Végig gondoltátok, hogy a tökéletes szeretet, Isten mennyire kiszolgáltatja magát nekünk! A szeretet a jóra szolgáló erő, a Teremtő nyelvén szól és a vele való kapcsolat szerves része. Valójában isteni cselekedet és a legtisztább módja annak, hogy egy másik ember és a magunk lelkét tápláljuk. Kötelességünk tehát, hogy munkánkkal és szenvedéseinkkel, egymás elfogadásával és szolgálatával a szeretet civilizációját építsük.

Mi tehát a teendő, mi az irány a Testület jövőjét tekintve. A világban, Magyarországon új kiegyezésre van szükség, mint 1867-ben. Az idő elfogyott, tettek kellenek.

-          Fontos feladat társadalmi szinten a kölcsönös érdekek feltárása, azok tudomásul vétele, mert csak ez vezethet az új kiegyezéshez. Ma a pártok üzenetei célkeresztjében nem a választók vannak, hanem az egymás elleni harc. Nem a jövő kialakítása, hanem a jelenben való gátlástalan érvényesülés. Ne engedjük!

-          Másodszor - még mindig társadalmi szinten - elengedhetetlen a társadalmi-, gazdasági fejlődés jövőbeni kilátásainak, lehetséges alternatíváinak feltárása, ezek megismerése, széleskörű megismertetése. Tudnunk kellene, mit hoz a digitalizáció, vagy a technológiaváltás nemzetre gyakorolt hatását hogyan tudnánk tompítani. Csak beszélünk a tudásalapú társadalomról, vagy úgy is cselekszünk. Hogyan áll országunk innovációs nemzetközi kapcsolatrendszere.

-          Gondoljuk mi is végig ezeket a kérdéseket. Felszólítok ezért minden tetterős fertálymestert, aki időt áldozna e kérdések megválaszolására, hogy jelentkezzen nálam február végéig. Szeretnék egy munkacsapatot összehozni, akik havi rendszerességgel találkoznának a témában.

Miért vetettem fel ezeket az országot érintő kérdéseket. Mert öt, tíz éven belül a digitalizáció olyan mértékben fogja átalakítani világunkat, amit el sem tudunk képzelni. Senki sem gondol arra, hogy a magas szakmai kultúrák megjelenése, milyen drámai következményekkel jár, milyen szívóhatást okoz a jó szakemberekre. (Kína évi százezer fiatalt küld amerikai egyetemekre, minden költségüket fizetve.)

Helyi feladataink:

-          A működés feltétele iroda és közösségi tér biztosítása. A Választmány feladata az elnökséggel együtt, hogy ezt a problémát minél előbb megoldja.

-          2018. a Szent Korona éve. A Testület szervezzen két napos konferenciát az Eszterházy Egyetem, az Egyházak és civil szervezetek bevonásával a témában, Gyümölcsoltó Boldogasszony napjára, minisztériumi anyagi támogatással. Felelős: IV. negyed irányításával a Választmány

-          Egyre nagyobb gond a környezetszennyezés. Minden negyed szervezzen ismeretterjesztő előadásokat a területén lévő iskolák bevonásával a témában. Aktívan vegyen részt a tagság a városrész rendben tartásában. Felelősök: Választmányi tagok

-          Minden negyed készítse el a területén meglévő műszaki problémák listáját fontossági sorrendben és adja le a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának.

 

Az éves program és az itt vázolt feladatok mellett bármilyen feladat végrehajtását kezdeményezhetik a negyedek nem feledve, hogy a Testület Szeretetközösség. Ez vezéreljen mindnyájatokat.

 

Eger, 2018. január 27.

 

Várkonyi György

főkapitány