Kiáltvány

Elődeink örökségétől, utódaink iránti felelősségtől vezérelve fordulunk minden jóérzésű, igazságszerető emberhez. Önrendelkezésünk veszélybe került!A megtámadottak védekezési jogán fordulunk honfitársaink és a világ közvéleményéhez. Az Európai Unió szuverén országának polgáraiként tiltakozunk: –         az igaztalan vádak ellen, mellyel hazánkat támadják,-         a kettős mércével mérő hatalmi arrogancia ellen;-         a nemzetközi sajtó tájékozatlansága és egyoldalúsága ellen;-         egyes hazai és nemzetközi politikai erők, a gazdasági és pénzügyi hatalmasságok tudatos lejárató kampánya ellen. A vádlókat vádoljuk hamissággal!Az Európai Unió egyenrangú tagjaként elvárjuk a tagállamok döntéshozóitól, hogy tartsák tiszteletben:–         a független Magyarország állampolgárainak szuverén döntését, legitim parlamentjének törvényeit, (a Kormány támadása egyben a magyar nemzet támadása is);-         a történelmi hagyományainkra épülő alkotmányunkat;-         az önrendelkezésünkhöz és az önvédelmünkhöz való elidegeníthetetlen jogunkat, (Őseink elve szerint: „a jogtiprás nem alapíthat jogot”, avagy a diktatúra nem lehet jogforrás.) Az Unió méltatlan magatartása visszatetszést és bizalomvesztést kelt a nemzetek sokaságában, ami a nemkívánatos euro szkepticizmust erősíti.Határozottan kiállunk: –         nemzeti kulturális és szellemi hagyatékunk mellett,-         a természet rendje szerinti erkölcsi és szellemi értékek mellett (Hiszünk a férfi és nő életmegőrző és továbbvivő szerepében, ugyanakkor ismerjük az ettől eltérő véleményeket is.),-         őseinktől örökölt természeti értékeink mellett (Nem adhatjuk el földjeinket, vízkészleteinket, nem adjuk el gyermekeink jövőjét, mert akkor Jeremiás siralmai utolérnek bennünket: „Örökségünk idegenekre szállott, házaink a külföldiekre. Árvák lettünk…”). Elvárjuk a nemzetünk érdekeit védő megtámadott milliók nevében, „a hallgattassék meg a másik fél” elve szerint, hogy legalább akkora nyilvánosságot kapjunk a honi és nemzetközi médiában, mint a minket igaztalanul elitélő, valótlan állítások sokasága. Felhívással fordulunk tehát a világ jóérzésű közvéleményéhez, hogy állítsuk meg a „gonoszt” a Teremtőbe vetett hittel, reménnyel és szeretettel.  

Fogjunk össze Magyarországért, az igazságért és Európáért!   

EGRI FERTÁLYMESTERI TESTÜLET  

Eger, 2012. február 29.

 

FELHÍVÁS

A világ valamennyi magyarjának – éljenek a Kárpát-medencében vagy a Föld bármely pontján. Számítunk a velünk szimpátiát érző valamennyi polgár, társaság, szervezet, illetve nemzet támogatására, akik igaz ügyünkkel egyetértenek.Kérjük, hogy kiáltványunkkal való egyetértést nevük, szervezetük – s ha valamely társaságot képviselnek, akkor létszámuk – megjelölésével juttassák vissza számunkra a mellékelt nyilatkozatot.Célunk, hogy a 2011. január 21-i békemenet után, – melyen több mint 500000 ember demonstrált az Orbán Viktor miniszterelnök úr vezette kormányzat hazánk megmentése érdekében vállalt elkötelezettsége mellett – most-        több millió aláírással mutassuk be a nagyvilágnak azt, hogy minden nemtelen támadástól megvédjük hazánkat, Magyarországot;-        megvédjük a magyar embereket, a magyar földet, vizet, nemzeti értékeinket, erkölcsünket, hitünket, múltunkat és jövőnket;-        a toleranciánk nem gyengeség, hanem krisztusi erény. Kérjük, egyetértés esetén minél előbb visszajuttatni az aláírt nyilatkozatot a következő címre: admin@fertalymesterek.hu; tel: +36-30-23-11-490 Ha támogatandónak tartják kezdeményezésünket, kérjük, juttassák el felhívásunkat más civil szervezeteknek, társadalmi egyesületeknek. 

Az adatok teljes körű kitöltése nem kötelező!

Egyetértek az Egri Fertálymesteri Testület Kiáltványában foglaltakkal és egyben minden erőmmel azon leszek, hogy az abban foglaltak teljesüljenek.

    Szervezet / magánszemély